حدود یک سوم صندوق های سرمایه گذاری (از میان ٧٢ صندوق) در هفته منتهی به ٢۴ خرداد موفق به کسب سود بیش از بازده....