شرکت سهامی عام تولیدی قطعات اتومبیل ایران در سال ١٣۵٢بنام شرکت صنعتی رضا تأسیس و در شهرستان مشهد به ثبت رسید. در سال١٣۵٧ به شرکت قطعات اتومبیل ایران تغییر نام پیدا کرد و در تاریخ ٣٠-٠٧-١٣٧٠ طبق تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده و به منظور ارائه سهام شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار، سرمایه شرکت از یک میلیارد ریال به سه میلیارد ریال (سه میلیون سهم یک هزار ریالی با نام از محل دیون حال شده ) افزایش یافت و...