از میان پروژه‌های جاری شرکت توسعه معادن در سال ٧٨، با توجه به وجود ذخایر کالامین در معدن و لزوم کلسیناسیون این ماده معدنی، ایجاد مجموعه صنعت روی زنگان به مدیرعامل وقت پیشنهاد شد...