به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، دوده صنعتی پارس به دلیل وضعیت بنیادی و توان سود سازی بالا و جش فروش ٢ ماهه از یک سو و رسیدن به کف قیمتی و ورود به موج صعودی تکنیکالی از سوی دیگر سیگنال خوبی با پتانسیل بازدهی بالا را صادر کرد