روز چهارشنبه بازار در حالی آغاز شد که متأثر از جو هیجانی دیروز و افزایش تقاضا در ساعات پایانی بازار روز سه شنبه شاهد افزایش سریع شاخص در ساعات اولیه بازار بودیم ولی در همان ساعات ابتدایی از فشار تقاضا کاسته شد؛ آیا فردا فرصت مناسبی برای نگهداری و خرید می باشد یا باید عمدتا رویکرد فروش اتخاذ نمود...؟