در هفته گذشته دو سهم در سبد کم ریسک و پرریسک معرفی شد کالسیمین ٩٨٠ تومانی که با بازدهی بیش از ٢٠ درصدی همراه شد و «ویتانا»ی ١٠۵٠ تومانی که این سهم نیز بازدهی حدود ١۵ درصدی را تا آخر هفته به همراه داشت...