در هفته های اخیر قیمت فلزات پایه ثبات داشته و شاخص های مالی در بورس های بزرگ رشد کرده البته تشدید تنش های تجاری از ریسک پذیری سرمایه گذاران کاسته است. پرسش مهم این است که وضعیت کنونی به چه سمت تغییر خواهد کرد. تحلیلگران می گویند ..