به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، ثنام با اصلاح قیمتی و رسیدن به سطوح حمایتی جای برگشت و نوسان ١٠ تا ٢٠ درصدی را به واسطه جو مثبت ساختمانی ها دارا و سیگنال خرید صادر کرد