به گزارش تیم تحلیلی بورسی٢۴، ارزش ان ای وی بالا و قرار داشتن در کف قیمتی و شایعات مثبت باعث سیگنال خرید وبشهر شد