این روزها حال همه سرمایه گذاران خوب است و به عقیده آنها شرایط حداقل برای مدتی مساعد باقی خواهد ماند. خوشحالی ها غیرمنطقی نیست اما بازارها نمی توانند برای همیشه ..