صندوق های سرمایه گذاری در سهام نیز متاثر از جو بازار توانستند در هفته نیمه تعطیل عملکرد مثبت و قابل قبولی بر جا گذارند بطوریکه از میان ٧٣ صندوق...