بازار امروز در ابتدا منفی آغاز شد لیکن در نیمه های بازار روند شاخص تغییر کرد و عمده کاهش خود در یک ساعت ابتدایی را جبران کرد...