به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم در سال مالی ٩٧ به سود ۴۴ تومانی دست یافته و برای سال جاری توان دست یابی به سود بالای ۵٠ تومانی را دارد که با پی بر ای متوسط ۶ ارزش ذاتی سهم سطوح ٣٠٠ تومان بوده و با توجه به قیمت های فعلی توان بازدهی بالایی با ریسک کم را داراست