در شاخص قیمت هم‌وزن شاهد افزایش ٢.۴٧ درصد بودیم که این شاخص را تا ۶۴۶۶٢.٨٢ واحد افزایش داده است و دلیل آن...