در سبد پیشنهادی هفته گذشته دو سهم کم ریسک ذوب آهن و بانک تجارت معرفی شد ؛ شامل ذوب آهن ١۶۵ تومانی که در سطوح بالای ١٨٠ تومان در حال معامله بوده و بانک تجارت۴٢ تومانی که تاکنون ۵ درصدی بازدهی داشته است... در این هفته سایپا ١۴۵ تومانی نیز به عنوان سهم پرریسک معرفی شد که با روند صعودی به سطوح ١۶٠ تومان رسیده است...