در نمودار تعدیل شده و در تایم فریم هفتگی ، می توان گفت که در ٢ سال اخیر نوسانات قیمتی شرکت توسعه معادن روی ایران تحت تاثیر یک خط روند صعودی قرار داشته است. هر بار که قیمت به این خط حمایتی رسیده شاهد...