رشد قیمت سهم طی یک سال اخر مطابق روند بازار و سودآوری مطلوب و قابل قبول بوده است اما نگاهی به وضعیت کلان بنیادی شرکت ها خالی از لطف نیست...