قله قبلی می تواند در بلند مدت پیش روی سهامداران قرار گیرد اما باید در نظر داشت که شکست حمایت مذکور می تواند سناریو فوق را مخدوش سازد...