به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، بیمه آسیا به دلیل جهش سود سازی و گزارش مثبت اردیبهشت ماه از یک سو و عدم رشد قیمتی چندان در بازار مثبت در موقعیت بازدهی خوبی سیگنال خرید صادر کرد

نام سهم

قیمت پیشنهادی خرید

هدف اول

هدف دوم

حمایت اول

حمایت دوم

میزان ریسک

دیدگاه سرمایه گذاری

توضیحات

بیمه آسیا(آسیا)

248

280

320

245

225

کم ریسک

3ماهه

جهش سوداوری و عدم رشد قیمتی و جاماندن از بازار مثبت