از میان ٧٣ صندوق سرمایه گذاری در سهام تعداد ۴۶ صندوق توانستند این هفته را با کسب سودی بیش از بازده بازار پشت سر گذارند که در این میان عملکرد صندوق های توسعه ملی، گنجینه رفاه...