این شرکت پروژه های مختلفی در اصفهان، یزد و شهرکرد را اجرا می کند که از میان آن ها برخی با ارزش بیشتری روبرو هستند و می توانند با توجه به تورم ایجادشده در ساختمان، ارزش افزوده بیشتری درهنگام واگذاری و فروش برای شرکت به همراه داشته باشند که از جمله آن ها ...