بازار روز چهارشنبه مثبت و پر قدرت آغاز شد لیکن از نیمه های بازار عرضه ها شدت گرفت و موجب بازگشت بخشی از افزایش شاخص شد...