در سبد هفته گذشته دو سهم کم ریسک معرفی شد ؛ شامل فولاد مبارکه ۴٢٠ تومانی که تا سطوح بالای ۴۵٠ تومان صعود داشت و پتروشیمی پارسی که در قیمت های ٣٩٠٠ تومان معرفی و نوسانات مثبتی تا قیمت های ۴٢٠٠ تومان را به همراه داشته است... سبد کم ریسک و پرریسک بورس ٢۴ این هفته نیز پیشنهادهایی برای کاربران ویژه دارد ؛ اما با توجه به رشد قیمت سهام در دو ماه گذشته توصیه کلی احتیاط و پرهیز از پذیرش موقعیت خرید با تارگت های بالاست!!