به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم سیمانی با ورود به موج صعودی قوی پتانسیل بازدهی حداقل ٢٠ درصدی را داشته و سیگنال خرید خوبی را صادر کرد