همچنین طی این سال شاهد افزایش ٢٨٠ درصدی قیمت در این سهم بودیم که بیشتر با صف خریدهای کم‌حجم و همچنین عدم عرضه توسط سهامداران محقق شده است...