به دلیل شرایط حمل و نگهداری این پوکه ها، انواع خـارجی و وارداتی آن چندان هم مقرون به صرفه نیست و همین موضوع مزایـای رقابتی شرکت را افزایش می دهد. با تمام این اوصاف باید درنظر داشت...