شرکت سالمین با نماد غسالم در آخرین گزارش فعالیت ماهانه خود برای اردیبهشت‌ماه میزان فروش خود را از ابتدای سال مالی ۶٢٩٣ تن انواع محصولات و مبلغ فروش خود را ٣١۶،۵۴۴ میلیون ریال اعلام نموده که...