در نمودار تعدیل شده ساعتی ، به نظر می رسد که سهم در سری امواج ایمپالس قرار دارد. رشد خیره کننده هفته های اخیر نماد را می توان در قالب موج ٣ ممتد توجیه کرد. نوسانات اصلاحی اخیر سهم را می توان...