طی روزهای اخیر در پی بازگشایی نماد شرکت مواد اولیه داروپخش شاهد رشد قیمت در این سهم بودیم به گونه‌ای که در روز گشایش رشد ١۵درصدی را تجربه نمود و دو روز بعد نیز با صف خرید همراه بود...