تداوم برخی روندها از جمله افت شاخص های مالی و قیمت ها در بازار مواد خام حاصل چند تغییر در شرایط بازار است که احتمالا برای مدتی ادامه می یابد و تمامی سرمایه گذاران باید به این تحولات توجه کنند. ضروری است ..