روندفروش و بهای تمام شده و نیز سود ناخالص طی سالیان اخیر به قرار زیر می باشد. باید اشاره کرد که پیش بینی شناسایی سود ناخالص برای سال ٩٨ معادل ...