صحبت از چادرملو است ؛ شرکتی که خود را برای برگزاری مجمع سالانه آماده می کند و همواره با حفظ حاشیه سود مناسب توانسته در سخت ترین شرایط سهامدار خود را راضی نگاه دارد... ما آخرین وضعیت فاندامنتال «کچاد» را بررسی کرده ایم ؛ شرکت طی صورت‌های مالی ٩٧، برای هر سهم خود سود خالص ٧٩۶ریالی اعلام نموده که این سود از مبلغ فروش ٧٠،۴٠۴،٣٩٠میلیون ریال حاصل‌شده است. طی سال ٩٧، حاشیه سود ناخالص شرکت در حدود ٣٧درصد و حاشیه سود خالص ٣٨درصد بوده که این افزایش در سود ناشی از سایر درآمدهای عملیاتی به مبلغ ١،١٩١،۶٩٧ میلیون ریال و ١،٠٠۵،۵٣١ میلیون ریال از سایر درآمدهای غیرعملیاتی شرکت بوده است... از پتانسیل های چادرملو این سهم بی بدیل سنگ آهنی بیشتر بدانید...

بورس24: شرکت طی صورت‌های مالی 97، برای هر سهم خود سود خالص 796ریالی اعلام نموده که این سود از مبلغ فروش 70،404،390میلیون ریال حاصل‌شده است. طی سال 97، حاشیه سود ناخالص شرکت در حدود 37درصد و حاشیه سود خالص 38درصد بوده که این افزایش در سود ناشی از سایر درآمدهای عملیاتی به مبلغ 1،191،697 میلیون ریال و 1،005،531 میلیون ریال از سایر درآمدهای غیرعملیاتی شرکت بوده است. تولید شرکت طی این سال در حدود 8میلیون و 880 هزار تن کنسانتره خشک بوده که در حدود 62درصد آن به‌صورت خام فروخته و باقی در چرخه تولید شرکت به سایر محصولات تبدیل‌شده است. همچنین در سال ۱۳۹۸ شرکت برنامه تولید کنسانتره تر به میزان ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تن معادل 8میلیون و 190 هزار تن کنسانتره خشک ، تولید ۵۰۰ هزار تن محصول سنگ‌آهن دانه‌بندی ، تولید ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندله ، تولید ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تن آهن اسفنجی و تولید ۱میلیون تن شمش فولاد را پیش‌بینی نموده است.

افزون بر این ، شرکت در سال ۱۳۹۸ فروش ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تن کنسانتره تر (معادل ۵ میلیون و ۶۸ هزار تن کنسانتره خشک) فروش ۳۷۵ هزار تن سنگ‌آهن دانه‌بندی و فروش ۱ میلیون تن شمش فولاد را هدف‌گذاری نموده است. همچنین شرکت اعلام نموده که از مجموع تولید کنسانتره تر تولیدی در سال ۱۳۹۸ ، مقدار ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن ، به همراه ۲۰۰ هزار تن کنسانتره بازیافتی خریداری جهت تولید گندله به کارخانه گندله منتقل و از مجموع ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندله تولیدی ، ۱ میلیون و ۷۵۰ تن برای تولید آهن اسفنجی به کارخانه آهن اسفنجی انتقال می‌گردد. کل تولید آهن اسفنجی در سال ۱۳۹۸ ، برای تولید شمش فولاد به کارخانه فولاد مصرف می‌گردد.

بر اساس اطلاعات صورت‌های مالی شرکت میزان تولید و فروش در سال 97 به قرار زیر بوده است:

شرح

فروردین 98

12ماهه 97

نام محصول

تولید

فروش

نرخ

مبلغ

تولید

فروش

نرخ

مبلغ

کنسانتره آهن (خشک )

847800

476363

5698241

2714431

8883245

5468879

4652615

25444590

سنگ‌دانه بندی

17000

28133

1499982

42199

403764

534038

1271335

678941

گندله

339399

193299

8677882

1677426

3575357

3086604

7028342

21693708

فولاد

87626

58557

38973701

2282183

879081

867339

29414005

25511914

آپاتیت

0

277

3003610

832

31411

25350

2587968

65605

آهن اسفنجی

118301

6645

15218360

101126

0

0

0

0

کنسانتره مصرف‌شده در تولید گندله

0

318025

0

0

0

3441389

0

0

ارسالی گندله به احیاء

0

147804

0

0

0

0

0

0

جمع

1410126

763274

 

6818197

13772858

9982210

 

73394758

شرح

9ماهه 97

6ماهه 97

نام محصول

تولید

فروش

نرخ

مبلغ

تولید

فروش

نرخ

مبلغ

کنسانتره آهن (خشک )

6727700

4162249

3593939

14958869

4419975

2801398

3061450

8576339

سنگ‌دانه بندی

322164

473459

1104336

522858

232744

388711

1070402

416077

گندله

2639256

2576211

5880935

15150529

1735862

1560591

4532991

7074145

فولاد

658473

590513

28673574

16932118

433854

428555

26303798

11272624

آپاتیت

28911

23332

2571447

59997

19327

16557

2336534

38686

آهن اسفنجی

0

0

0

0

0

0

0

0

کنسانتره مصرف‌شده در تولید گندله

0

2651505

0

0

0

1475774

0

0

ارسالی گندله به احیاء

0

0

0

0

0

0

0

0

جمع

10376504

7825764

 

47624371

6841762

5195812

 

27377871

شرح

سه‌ماهه چهارم

سه‌ماهه سوم

نام محصول

تولید

فروش

نرخ

مبلغ

تولید

فروش

نرخ

مبلغ

کنسانتره آهن (خشک )

2155545

1306630

8025012

10485721

2307725

1360851

4690102

6382530

سنگ‌دانه بندی

81600

60579

2576520

156083

89420

84748

1259983

106781

گندله

936101

510393

12819884

6543179

903394

1015620

7952171

8076384

فولاد

220608

276826

30993462

8579796

224619

161958

34944208

5659494

آپاتیت

2500

2018

2778989

5608

9584

6775

3145535

21311

آهن اسفنجی

0

0

 

0

0

0

 

0

کنسانتره مصرف‌شده در تولید گندله

0

789884

 

0

0

1175731

 

0

ارسالی گندله به احیاء

0

0

 

0

0

0

 

0

جمع

3396354

2156446

 

25770387

3534742

2629952

 

20246500

بر اساس اطلاعات فوق می‌توان میزان افزایش در نرخ فروش محصولات شرکت را در دوره‌های سه‌ماهه محاسبه نمود که به‌طور تقریبی افزایش در نرخ محصولات در سه‌ماهه آخر به سه‌ماهه سوم در حدود 59درصد می‌باشد. همچنین نرخ افزایش در 3ماهه آخر به 9ماهه در حدود 107 درصد بوده است. بااین‌حال در فروردین نرخ‌ها با کاهش مواجه و نسبت به میانگین نرخ‌ها در 3ماهه آخر 97، 26درصد کاهش را شاهد بوده ایم ، بااین‌حال در مقایسه با میانگین 12ماهه 97، نرخ‌ها 23درصد رشد را نشان می‌دهند.

نرخ رشد

3ماهه چهارم به سوم

3ماهه به 9ماهه

فروردین به 3ماهه

فروردین به 97

کنسانتره آهن (خشک )

71%

123%

29%-

22%

سنگ‌دانه بندی

104%

133%

42%-

18%

گندله

61%

118%

32%-

23%

فولاد

11%-

8%

26%

33%

آپاتیت

12%-

8%

8%

16%

خالص افزایش نرخ

59%

107%

26%-

23%

در بخش بهای تمام‌شده، در حدود 52درصد از بها مربوط به مواد مستقیم و 37درصد مربوط به سربار تولیدی بوده که در این سال افزایش در نرخ مواد مستقیم نسبت به سایر موارد بیشتر بوده است.

هزینه‌ها

9ماهه 97

12ماهه98

درصد به‌کل

مواد مستقیم

18439958

24010695

52%

دستمزد مستقیم

3372453

4949770

11%

سربار تولیدی

12029034

16822087

37%

بهای تمام‌شده تولید

33841445

45782552

100%

جدول بهای تمام‌شده محصولات به تفکیک هر محصول:

12ماهه 97

فروش داخلی:

فروش

مبلغ فروش

نرخ فروش

بهای تمام‌شده

نرخ بها

کنسانتره آهن (خشک )

5476365

23118872

4221573

11859670

2165610

سنگ‌دانه بندی

221741

317078

1429948

209830

946284

گندله

3089744

20883249

6758893

10118527

3274876

آپاتیت

25380

66072

2603310

36397

1434082

فولاد

837587

24504341

29255876

21246660

25366511

جمع فروش داخلی

9650817

68889612

 

43471084

 

فروش صادراتی:

سنگ‌دانه بندی

311750

332672

1067111

295005

946287

فولاد

29753

1182106

39730649

939052

31561590

جمع فروش صادراتی:

341503

1514778

 

1234057

 

جمع

9992320

70404390

 

44705141

 

9ماهه 97

فروش داخلی:

فروش

مبلغ فروش

نرخ فروش

بهای تمام‌شده

نرخ بها

کنسانتره آهن (خشک )

4168974

18094572

4340294

8684105

2083032

سنگ‌دانه بندی

472746

578447

1223589

470568

995392.9

گندله

2564001

17158401

6692041

6897390

2690089

آپاتیت

23355

59622

2552858

30152

1291030

فولاد

590512

16861264

28553635

15542252

26319960

جمع فروش داخلی

7819588

52752306

6746175

31624467

4044263

فروش صادراتی:

سنگ‌دانه بندی

0

0

 

0

 

فولاد

0

0

 

0

 

جمع فروش صادراتی:

0

0

 

0

 

جمع

7819588

52752306

 

31624467

4044263

سه‌ماهه چهارم

فروش داخلی:

فروش

مبلغ فروش

نرخ فروش

بهای تمام‌شده

نرخ بها

کنسانتره آهن (خشک )

1307391

5024300

3842997

3175565

2428933

گندله

525743

3724848

7084922

3221137

6126828

آپاتیت

2025

6450

3185185

6245

3083951

فولاد

247075

7643077

30934239

5704408

23087759

جمع فروش داخلی

2082234

16398675

 

12107355

 

فروش صادراتی:

سنگ‌دانه بندی

311750

332672

1067111

295005

946287

فولاد

29753

1182106

39730649

939052

31561590

جمع فروش صادراتی:

341503

1514778

4435621

1234057

3613605

جمع

2172732

17652084

 

13080674

 

چنانچه در جداول بالا نیز مشخص می‌باشد، نرخ بهای تمام‌شده محصولات در 3ماهه آخر در مقایسه با 9ماهه حدود 41درصد رشد را نشان می‌دهد که با توجه به افزایش 107درصدی در نرخ فروش محصولات، باعث افزایش در حاشیه سود ناخالص از 40درصد در 9 ماهه به 48درصد در سه‌ماهه آخر شده است.

نرخ افزایش بها

3ماهه به 9ماهه

3ماهه به 12ماهه

کنسانتره آهن (خشک )

17%

12%

گندله

128%

87%

آپاتیت

139%

115%

فولاد

12%-

9%-

 

41%

29%

حال با برای بررسی چگونگی افزایش در نرخ بهای محصولات، می‌توان به بررسی اجزا تشکیل‌دهنده این بها پرداخت. در بخش مواد مستقیم با استفاده از اطلاعات صورت‌های مالی 9ماهه و 12ماهه سال 97، جداول زیر استخراج شده اند:

مواد مصرفی

12ماهه 97

9ماهه 97

 

مقدار

مبلغ

نرخ

مقدار

مبلغ

نرخ

سنگ‌آهن خام

15164682

7951653

524353

11640002

1315443

113011

کنسانتره مصرفی گندله

3838089

6429972

1675306

2830491

4207809

1486600

آهن اسفنجی

1058064

9148297

8646261

837011

7237015

8646261

آهن‌قراضه

19870

480773

24195924

11530

237033

20557936

جمع مواد داخلی

20080705

24010695

 

15309034

18439958

 

مواد وارداتی

آهن اسفنجی

1066573

   

0

0

 

آهن‌قراضه

34812

   

0

0

 

جمع مواد وارداتی

1101385

   

0

0

 

جمع کل

21182090

24010695

 

15309034

18439958

 

مواد مصرفی

3ماهه آخر 97

6ماهه 97

مواد اولیه داخلی

مقدار

مبلغ

نرخ

مقدار

مبلغ

نرخ

سنگ‌آهن خام

3524680

6636210

1882784

5062948

727073

143607

کنسانتره مصرفی گندله

1007598

2222163

2205406

1775232

2622560

1477306

آهن اسفنجی

221053

1911282

8646261

524858

6795656

12947609

آهن‌قراضه

8340

243740

29225420

9333

170942

18315868

جمع مواد داخلی

4771671

5570737

 

7372371

10316231

 

مواد وارداتی

آهن اسفنجی

     

0

0

 

آهن‌قراضه

     

0

0

 

جمع مواد وارداتی

     

0

0

 

جمع کل

4771671

5570737

 

7372371

10316231

 

مواد مصرفی

سه‌ماهه سوم

مواد اولیه داخلی

مقدار

مبلغ

نرخ

سنگ‌آهن خام

6577054

588370

89458

کنسانتره مصرفی گندله

1055259

1585249

1502237

آهن اسفنجی

312153

441359.2

1413919

آهن‌قراضه

2197

66091

30082385

جمع مواد داخلی

7936663

8123727

 

مواد وارداتی

آهن اسفنجی

0

0

-

آهن‌قراضه

0

0

-

جمع مواد وارداتی

0

0

-

جمع کل

7936663

8123727

 

با توجه به اطلاعات فوق، در حدود 38درصد از بهای تمام‌شده مربوط به آهن اسفنجی و 33درصد دیگر مربوط به سنگ‌آهن خام می‌باشد. در بخش سنگ‌آهن خام می‌توان گفت که دلیل آن ماده پایه بودن سنگ‌آهن در تولید فولاد و سایر محصولات و حجم ماده مصرفی می‌باشد و در بخش آهن اسفنجی دلیل آن نرخ محصول با در نظر گرفتن فرایند تولید آن بوده است.

حال برای پیش‌بینی سال 98 می‌باید ابتدا به روند سودآوری شرکت در سال 97 توجه نمود. صورت سود و زیان زیر بر اساس اطلاعات صورت‌های مالی شرکت در سال 97 می‌باشد:

صورت سود و زیان

6ماهه 97

9ماهه 97

3ماهه سوم 97

12ماهه 97

3ماهه چهارم 97

درامد فروش

29189088

52752306

23563218

70404390

17652084

بهای تمام‌شده فروش

19470798

31624467

12153669

44705141

13080674

سود ناخالص

9718290

21127839

11409549

25699249

4571410

حاشیه سود ناخالص

33%

40%

48%

37%

26%

سود خالص

10608434

22030220

11421786

26653320

4623100

حاشیه سود خالص

36%

42%

48%

38%

26%

نسبت سود خالص به ناخالص

109%

104%

100%

104%

101%

سرمایه

33500000

33500000

33500000

33500000

33500000

سود خالص هر سهم

317

658

341

796

138

چنانچه در جدول بالا می‌توان دید، با افزایش در نرخ محصولات در سه‌ماهه سوم و چهارم حاشیه سود ناخالص شرکت نیز افزایش‌یافته است که دلیل آن افزایش کمتر در بهای تمام‌شده محصولات بوده است. حال برای پیش‌بینی سودآوری در سال 98 می‌توان میزان تولید و همچنین نرخ محصولات و مواد اولیه را برآورد نمود. در این گزارش 3 سناریو برای شرکت در نظر گرفته‌شده است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

در پیش‌بینی 1 میزان تولید بر اساس سال مالی 97 در نظر گرفته‌شده است و تغییری در میزان تولید لحاظ نشده تا بتوان تأثیر افزایش در نرخ فروش محصولات و همچنین بهای تمام‌شده را نشان داد. در پیش‌بینی 2 میزان تولید و فروش بر اساس پیش‌بینی شرکت و بر اساس نرخ‌های برآوردی می‌باشد. پیش‌بینی سوم بر اساس میزان تولید و فروش فروردین‌ماه برآورد شده است.

بر این اساس پیش‌بینی سود شرکت در سال 98 به‌صورت زیر خواهد بود:

صورت سود و زیان

پیش‌بینی1

پیش‌بینی2

پیش‌بینی3

درامد فروش

92628776

85177199

95512465.2

بهای تمام‌شده فروش

63563971

58175011

62329197

سود ناخالص

29064805

27002188

33183268

حاشیه سود ناخالص

31%

32%

35%

سود خالص

30143820

28004629

34415179.1

حاشیه سود خالص

104%

104%

104%

نسبت سود خالص به ناخالص

104%

104%

104%

سرمایه

33500000

33500000

33500000

سود خالص هر سهم

900

836

1027

در پیش‌بینی اول، همان‌طور که در قبل نیز گفته شد، تولید برابر تولید 98 در نظر گرفته‌شده است و تفاوت حاصله در سود ناشی از تفاوت در نرخ فروش محصولات و بهای تمام‌شده می‌باشد. در این پیش‌بینی نرخ‌ها بر اساس نرخ‌های فروردین در نظر گرفته‌شده‌اند. در بخش بهای تمام‌شده نیز بر اساس نرخ معاملات در بورس کالا نسبت برابری نرخ‌ها برای این شرکت برآورد شده است که با این تفاسیر، میزان مصرف مواد اولیه نیز برابر با سال 97 در نظر گرفته‌شده است. در بخش دستمزد مستقیم نیز با توجه به مصوبه دولت مبنی بر افزایش 36.5درصدی در حداقل دستمزد، این مورد نیز رشد داده‌شده و این در حالی است که شرکت در پیش‌بینی‌های خود، دستمزد مستقیم برای این سال را در حدود 240درصد افزایش داده. در بخش سربار تولیدی برای برآورد افزایش باید به ترکیب هزینه‌ها در این سرفصل توجه نمود که بر اساس صورت‌های مالی 97 به‌صورت ذیل بوده است:

هزینه سربار

سربار 97

پیش‌بینی شرکت

درصد به‌کل

هزینه دستمزد

190825

645988

1%

هزینه مواد مصرفی

4305397

5664517

26%

سایر

12325865

16552023

73%

کل

16822087

22862528

100%

بر اساس تفکیک فوق تنها 1درصد از بهای سربار مربوط به دستمزد غیرمستقیم بوده است و 26درصد از آن مربوط به مواد مصرفی بوده است. در پیش‌بینی برای سال مالی 98، هزینه سربار در بخش مواد مصرفی در حدود 35درصد و در بخش سایر هزینه‌ها در حدود 40درصد رشد در نظر گرفته‌شده است. افزایش‌های پیش‌بینی‌شده شرکت در بخش مواد مصرفی در حدود 32 درصد و در بخش سایر هزینه‌ها در حدود 34 درصد می‌باشد که در کل افزایش 36درصدی در هزینه سربار را در بر داشته است. حال با در نظر گرفتن مفروضات فوق، سود خالص هر سهم در حدود 900 ریال برآورد شده است.

در پیش‌بینی دوم، میزان تولید و فروش شرکت بر اساس پیش‌بینی‌های خود شرکت در نظر گرفته‌شده و در بخش نرخ‌ها نیز نرخ‌های فروش بر اساس فروردین‌ماه و نرخ‌های بهای تمام‌شده نیز به مانند پیش‌بینی 1 برآورد شده است که درنهایت سود خالص هر سهم به میزان 836 برآورد می‌شود که دلیل این کاهش را می‌توان کاهش در میزان تولید دانست چراکه در بخش نرخ‌ها به‌مانند پیش‌بینی 1 عمل شده است. در پیش‌بینی شرکت از تولید، میزان تولید کسنانتره تر 9میلیون و 100 هزار تن معادل 8میلیون و 190 هزار تن کنسانتره خشک بیان‌شده که در مقایسه با تولید سال 97 و به میزان 8میلیون و 880 هزار تن کنسانتره خشک، کاهش را می‌توان دید که دلیل کاهش در سود خالص پیش‌بینی نسبت به پیش‌بینی 1 می‌باشد.

در پیش‌بینی سوم، میزان تولید و فروش بر اساس فروردین برآورد و نرخ فروش و بهای تمام‌شده نیز به مشابه پیش‌بینی‌های 1 و 2 در نظر گرفته‌شده است درنهایت سود خالص هر سهم را با توجه به افزایش تولید و فروش به 1027ریال افزایش‌یافته است. لازم به ذکر است که در بخش پیش‌بینی سود خالص از پیش‌بینی‌های سود ناخالص استفاده و نسبت سود خالص به ناخالص بر اساس سال مالی 97 در نظر گرفته‌شده است و این در حالی است که در این سال نسبت به سال 96 شاهد کاهش در این نسبت هستیم به‌طوری‌که در سال 96 این نسبت در حدود 1.2 بوده ولی در سال 97 به 1.04 کاهش‌یافته است. در صورت افزایش دوباره این نسبت و همچنین نسبت حاشیه سود خالص، سود هر سهم نیز افزایش خواهد یافت. حال با در نظر گرفتن افزایش این نسبت تا میزان 96 آن، سود خالص پیش‌بینی‌شده برای هر سهم بر اساس پیش‌بینی1 در حدود 1041ریال، برای پیش‌بینی2 در حدود 967ریال و برای پیش‌بینی3 در حدود 1189 ریال خواهد شد.

لازم به ذکر است که شرکت در سال 97 اقدام به افزایش سرمایه از 33500 میلیارد ریال به 67000 میلیارد ریال نموده است. از دلایل افزایش سرمایه در این سال کشف معدن جدید سنگ آهن و و اقدام شرکت به منظور بهره برداری از آن می باشد. بر اساس اطلاعات ارائه شده شرکت، معدن سنگ آهن یاد شده (آنومالیD19 (یکی از پهنه های معدنی شـناسایی شده برای استخراج سنگ آهن است که در استان یزد و کویر مرکزی ایران قرار دارد. آنومالی D19در فاصله هوایی 30 کیلومتری معدن کنونی چادرملو واقع شده و از نظر فاصـله نیز در بهترین نقطه ازمعدن کنونی و تجهیزات شـرکت چادرملو است. ذخیره برآوردی سنگ آهن معدن مذکور بر اساس مطالعات مقدماتی به میزان70 تا 100میلیون تن و هزینۀ عملیات اکتشافی ، باطله برداری و دستیابی به توده سنگ آهن، حدودا 20000 میلیارد ریال، برآورد و تأمین مالی طرح یاد شده در برنامه افزایش سرمایه این شرکت می باشد.

حال بر اساس افزایش سرمایه فوق و همچنین قیمت کنونی سهم برابر 4880 ریال، سود خالص هر سهم برآوردی و نسبت P/E به صورت ذیل خواهد بود:

صورت سود و زیان

پیش بینی1

پیش بینی2

پیش بینی3

درامد فروش

92628776

85177199

95512465.2

بهای تمام شده فروش

63563971

58175011

62329197

سود ناخالص

29064805

27002188

33183268

حاشیه سود ناخالص

31%

32%

35%

سود خالص

30143820

28004629

34415179.1

حاشیه سود خالص

104%

104%

104%

نسبت سود خالص به ناخالص

104%

104%

104%

سرمایه

67000000

67000000

67000000

سود خالص هر سهم

450

418

514