بانک در آخرین گزارش خود مبنی بر گزارش فعالیت ماهانه مربوط به فروردین‌ماه ٩٨، درآمد ارائه تسهیلات را ١،۴١١،٧٩٢ میلیون ریال گزارش کرده ...