مورد قابل توجه در صورت های مالی سال ٩٧، گزارش مشروط حسابرس در این سال می باشد که برای صورتهای مالی تلفیقی در این سال ارائه شده است. از دلایل اظهار نظر مشزوط برای این سال موضوع دریافتنی ھای تجاری و غیرتجاری و پیش پرداخت ھای جاری و سرمایه ای شرکت اصلی حداقل شامل مبلغ ٢٣٩٣ میلیارد ریال اقلام راکد و سنواتی می باشد که از این بابت صرفا مبلغ ۴٧٠ میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در صورتھای مالی گزارش گردیده است...