به گزارش تیم تحلیلی برس٢۴، لیزینگ ایران و شرق به دلیل ارزش بازار بسیار پایین و توان سود سازی بالا یکی از بنیادیترین سهام گروه لیزینگ بوده و با اهداف ذکر شده جای رشد قیمتی خوبی دارد