به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، سرمایه گذاری اعتبار به دلیل پرتفوی غنی و ارزش ذاتی بالا پس از اصلاح قیمتی و رسیدن به سطوح کف قیمتی سیگنال خرید خوبی با ورود به موج جدید صعودی با اهداف تعیین شده صادر کرد