در هفته گذشته چند موقعیت خرید معرفی شد، ابتدا صندوق لوتوس که در همان محدوده پیشنهادی با نوسان همراه می باشد.همچنین پتروشیمی اصفهان ٣٠٠٠ تومانی نیز که در همان محدوده با نوسانات مثبت همراه شده است. در این هفته همچنین سایپا ١٢۵ تومانی معرفی شد که در سطوح بالای ١۴٠ تومان نیز معامله گردید و در نهایت بیمه سامان ٣٨۵ تومانی که در محدوده ۴٠٠ تومانی نوسان می کند...