نگاهی به این سهم نشان می دهد که در یک کانال بزرگ صعودی در حال نوسان است و به نظر می رسد هدف موج ۵ الیوت سقف کانال باشد...