به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،بیمه نوین به دلیل پتانسیل دست یابی به سود بالا از یک سو و فاصله از سطوح ارزش ذاتی سیگنال خرید خوبی صادر کرد