تنش های اخیر در خاورمیانه سرمایه گذاران در سهام شرکت های نفتی را هیجان زده کرده است. درباره جهت تغییرات قیمت این ماده خام دیدگاه های مختلف مطرح است اما باید واقع بین بود. کارشناسان ..