تحلیل از نمادی استثنایی که فرصت ورود برای لحظات آغازین بازار فردا را احتمالا خواهد داد. در غیر این صورت ، با احتمال زیاد صف خرید سنگینی ایجاد می شود و ...