بر اساس آمارهای منتشره از نهادهای آب و فاضلاب و شرکت‌های گاز، میزان نیاز داخلی معادل ٣۴٠ هزار تن در سال می‌باشد که سهم گروه گازلوله با توجه به حجم تولید صورت گرفته در این سال‌ها در حدود ٧درصد و سهم شرکت اصلی با توجه به حجم فروش بالغ‌ بر ۴ درصد از سهم کل بازار می‌باشد که...