نوسانات ۴ ماه اخیر سهم را در قالب یک کانال صعودی ، کانالیزه کردیم. طی این مدت قیمت به صورت ریتمیک بین خطوط کف و سقف کانال در حال نوسان بوده است. در روزهای گذشته...