بازار امروز با اینکه در ساعات اولیه کاهش زیادی داشت، در ساعات پایانی متعادل­ تر شد و بخش ناچیزی از کاهش خود را جبران کرد. این امر نشان می­ دهد...