همزمان با اصلاح قیمت ها در بازار، صندوق های سرمایه گذاری در سهام متاثر از این روند عمدتا این هفته را با شناسایی ....