در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه ، از اوایل اردیبهشت ماه سال گذشته شاهد یک رالی صعودی ۵ ماهه در سهم بودیم. در این بازه زمانی ارزش هر سهم شرکت از حوالی ۴٠ تومان تا نزدیکی ٢٢٠ تومان پیشروی داشت. از آن مقطع تاکنون...