به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، سرمایه گذاری نیرو به دلیل ریسک کم و قرار گیری در کف قیمتی سیگنال خرید خوبی عمدتا به واسطه وضعیت نموداری مثبت خود صادر کرد