به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم بانکی با رسیدن به سطوح حمایتی قوی از دید تکنیکالی توان واکنش به این حمایت و برگشت روند را دارا بوده و به همین دلیل سیگنال خرید خوبی را صادر کرده است