پس از ثبت سقف قیمتی ١٩٠ تومان در اوایل مهر ماه سال گذشته ، قیمت مسیر اصلاحی در پیش گرفت. به گونه ای که در قالب یک ٣ موجی ارزش هر سهم شرکت تا محدوده ١٠٨ تومان عقب نشست...