در نمودار تعدیل شده با افزایش سرمایه و در فریم روزانه شاهد نوسانات ریتمیک قیمت بین خطوط کف و سقف کانال بودیم. در حال حاضر به نظر می رسد همانند رفتار گذشته...